Cufflinks is the one stop destination for the perfect fashion cufflinks for men and women. Official GHD UK, over 50% Off GHD Hair Straightener Sale here! Fiber Optic Manufacturer, Fiber Optic Cable Supplier. Slimming Botanical Strong Version, MZT Slimming Soft Gel is on sale. Lida Official Site, Buy 100% Authentic Lida Daidaihua Capsule for Safe Weight Loss. 100% Authentic Botanic Slimming Soft Gel - Meizitang is on sale now. Pu-Erh Online Shop: Best Chinese Pu-Erh Tea, Authentic Yunnan tuocha
За вас жени > Какво трябва да знаете за ... > Ембрион и имплантация
buy fake watches

Въпреки напредъка в областта на съвременната репродуктивна медицина, изненадващо голям брой двойки по света имат проблеми със забременяването или с износването на плода, като причините за това могат да бъдат от различно  естество.

Идиопатичният инфертилитет е диагноза при повече от 37% от двойките, като при част от тях днес проблемът се обяснява с дефекти в процеса на имплантация и намалената или пълната липса на маточна рецептивност, нещо, което е често срещано при жени, претърпели поредно неуспешно ин витро оплождане.

Имплантация

Ембрионалната имплантация е процес, при който ембрионът се ориентира и прикрепва към маточната лигавица, като в последствие я инвазира. За съществяването му е необходимо да са налице: рецептивен ендометриум, функционално нормален бластоцист и адекватна комуникация между тях.

Ендометриумът е уникален по структура и функции и е една от тъканите, към които ембрионът не би се прикрепил и съответно имплантирал, освен в много краткия период от време на т. нар. “имплантационен прозорец” в дните 20-24 от месечния цикъл.

При комуникацията между бластоциста и майчиния ендометриум участват редица макромолекули - хормони, цитокини, интегрини, ензими и др.; следва да е налице директен контакт между ендометриалния епител и трофектодермата, като през инвазионния период ембрионалният трофобласт преминава през базалната мембрана, ендометриалната строма и достига до маточните кръвоносни съдове.

Първият опит за оценка на ендометриалния капацитет за имплантация се основава на хистологичните промени по време на отделните фази от развитието на лигавицата означени като “endometrial dating”, който довежда до откриването на т. нар. недостатъчност в лутеалната фаза.

Хормонална регулация на имплантацията

Маточната лигавица е специализирана, хормонално регулирана тъкан, която при човека и приматите през по-голямата част от менструалния цикъл е неадхезивна за ембриони. Развитието на нейната рецептивност се направлява от овариалните стероиди – естрадиол и прогестерон, като ендометриума претърпява значими промени от пролиферативната към секреторната фаза на цикъла.

Естрадиолът е митогенен хормон, който води до пролиферация на ендометриума и експресия на различни протеини, в това число рецептори за естрадиол и прогестерон. След овулация прогестронът трансформира ендометриума в секреторна фаза, която служи за изхранването на ранния бластоцист и го подготвя за прикрепване и имплантация.

Биомаркери на ендометриалната рецептивност

В проучване на Wilcox et al. се установява, че 84 % от бременностите настъпват с имплантация на ден 8 - 9 от лутеалната фаза и имплантиране извън този “прозорец” е свързано с повишен риск от аборт.  Резултатите от тези изследвания дефинират т. нар. време на имплантация, което изненадващо точно съвпада с експресията на голямо разнообразие от маркери на маточната рецептивност.

Списъкът с откритите досега биомаркери на маточната рецептивност се увеличава значително като включва имунохистохимични маркери, ултраструктурни компоненти и серумни протеини.

Потенциални структурни маркери на рецептивността

За да придобие рецептивен фенотип, луминалния ендометриален епител претърпява структурни и функционални промени. Морфологичните промени включват модификации в плазмената мембрана и цитоскелета.

Пиноподите представляват ултраструктурна характерна особеност на ендометриума в средната фаза от цикъла и са белег за ендометриална рецептивност .

Установена е времева зависимост между пространственото проявлението на пиноподите по луминалната повърхност на ендометриума през „имплантационния прозорец” и наблюденията в ин витро условия на взаимоотношенията между тях и ембриона.

Апикалната плазмена мембрана придобива временни адхезивни свойства, след като претърпи структурни промени; дългите, тънки и симетрични микровили се превръщат в неправилни и сплеснати придатъци - процес, наречен трансформация на плазмената мембрана. Възможно е промените в организацията на епитела от поляризиран в неполяризиран фенотип да подготвя апикалния “полюс” за т.нар. клетъчна адхезия (“cell-to-cell”).

Едно от предположенията за проявлението на тези ендометриални микроиздатини (пиноподи) е, че тяхната функция е свързана с абсорбиране на луминална течност от маточната лигавица. Според друго предположение ролята на пиноподите е в увеличаването на имплантационната повърхност за ембриона над всички антиадхезионни молекули, които са свързани с блокиране на имплантацията.

Модифицирането на луминалната повърхност подпомага взаимодействието между ембрионалните и ендометриалните адхезионни молекули.

Друго явление, извършващо се с посредничеството на прогестерона е промяната в честотата и посоката на фините маточни контракции. При човека се наблюдава обратна зависимост между нивата на прогестерона и контрактилността, както и връзката между намалената степен на забременяване и повишените маточни контракции. Чрез прилагането на т. нар. “mock” трансфер и използването на 30 микролитра ехогенна среда, се установява, че при леко протичащите трансфери маточните контракции са незначителни и средата не мигрира значително. При трудните трансфери се наблюдават силни и случайни контракции, като това довежда до голяма миграция на средата от региона на фундуса (в някои случаи до фалопиевите тръби).

За установяване на маточната рецептивност се използва и ултразвукова диагностика с Доплер чрез измерване на ендометриалния кръвоток.Трансвагиналната пулсова Доплерова ултрасонография позволява неинвазивно изследване на кръвната циркулация в матката.

Установено е, че съществуват промени в кръвоснабдяването на матката и яйчниците по време на менструалния цикъл. Има различия в кръвоснабдяването на матката при фертилни и нефертилни жени, както и при жени с последователни загуби на бременността. Съпротивлението на кръвотока върху стените на маточната артерия също е предиктивен белег за успешна имплантация.