Cufflinks is the one stop destination for the perfect fashion cufflinks for men and women. Official GHD UK, over 50% Off GHD Hair Straightener Sale here! Fiber Optic Manufacturer, Fiber Optic Cable Supplier. Slimming Botanical Strong Version, MZT Slimming Soft Gel is on sale. Lida Official Site, Buy 100% Authentic Lida Daidaihua Capsule for Safe Weight Loss. 100% Authentic Botanic Slimming Soft Gel - Meizitang is on sale now. Pu-Erh Online Shop: Best Chinese Pu-Erh Tea, Authentic Yunnan tuocha
Новина
buy fake watches

УВЕДОМЛЕНИЕ

във връзка с личните данни на пациенти на

 МЦ „Репробиомед“ ООД

 

Уважаеми пациенти,

Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РЕПРОБИОМЕДООД (обозначаван занапред като МЦ), като администратор на лични данни, поема  ангажимента да се съобрази с правилата относно обработването на Вашите лични данни.

Ние събираме и обработваме лични данни на пациенти, както следва: три имена, ЕГН, адрес, телефон, имейл,  данни от лична карта, биометрични данни /ръст, тегло и др./, медицинска история, данни за резултати от медицински изследвания, данни за рискови фактори в професията и начина на живот и др.

Регламент (ЕС) 2016/679 Ви предоставя редица нови права, като например:

- право да изискате достъп до личните си данни от нас, включително да искате информация с какви Ваши лични данни разполагаме към даден момент;

- право да искате тяхното коригиране, ако са неточни или непълни, право да възразите срещу обработването им, ако считате, че ние не ги обработваме в рамките на позволеното от закона;

- право на ограничаване на обработването на личните Ви данни;

- право на изтриване („да бъдете забравени“) – при определени обстоятелства можете да поискате данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат изтрити от нашите регистри;

- право на оттегляне на съгласието - имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни;

- право на преносимост - имате право данните, които съхраняваме за Вас, да Ви бъдат предадени или да бъдат предадени на друга организация;

- право на жалба – имате право да подадете жалба до надзорен орган и до съда;

За да изпълним изискванията на Регламента и да осигурим изпълнението на изброените по-горе Ваши права е нужно да получим актуално Ваше съгласие за обработване на личните Ви данни.

Освен посочените по-горе лични данни, свързани с нашите пациенти, обработваме и лични данни от видеонаблюдение. Това се извършва с цел защита на легитимните ни интереси, свързани с осигуряване сигурността на помещенията на МЦ и на нашият персонал, пациенти и посетители. Данните, които се обработват са: данни за физическият изглед на физически лица, намиращи се в определени части от МЦ. Записите се съхраняват за срок не по-дълъг от 2 месеца след заснемането.

В определени случай може да предоставим здравна информация за пациентите, съдържаща лични данни, включително и специални категории лични данни по смисъла на чл. 9 от Регламент (ЕС) 2016/679, на трети лица, както следва:

а) медицинското обслужване на лицето продължава в друго лечебно заведение; 

б)  е необходима за нуждите на медицинската експертиза;

в) е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, на Медицинския надзор и Регионалните здравни инспекции; 

з) е необходима за нуждите на застрахователни компании, обществени институции и за включване в различни програми за медицинско подпомагане с цел покриване на част от разходите на пациентите по медицинските дейности в МЦ.

При определени условия МЦ може да разкрие и предостави Ваши лични данни на компетентните държавни органи по предвидения от закона ред в случаите, когато е налице съответно задължение за предоставянето им.

Длъжностно лице по защита на данните в МЦ е Иван Костадинов, към когото можете да се обърнете с въпроси на тел. 0887-648-639 или на e-mail: kostadinov@dpcom.bg.

В случай на несъгласие с начина, по който обработваме личните Ви данни, имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2, Електронна поща: kzld@cpdp.bg


Обратно към новините