Cufflinks is the one stop destination for the perfect fashion cufflinks for men and women. Official GHD UK, over 50% Off GHD Hair Straightener Sale here! Fiber Optic Manufacturer, Fiber Optic Cable Supplier. Slimming Botanical Strong Version, MZT Slimming Soft Gel is on sale. Lida Official Site, Buy 100% Authentic Lida Daidaihua Capsule for Safe Weight Loss. 100% Authentic Botanic Slimming Soft Gel - Meizitang is on sale now. Pu-Erh Online Shop: Best Chinese Pu-Erh Tea, Authentic Yunnan tuocha
Новина
buy fake watches

На 08.03.2013г. МЦ "РепроБиоМед", в качеството си на бенефициент по ОП "Конкурентоспосбност" по процедура BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер", проведе тръжна процедура по открит избор за доставка на дълготрайни материални активи (ДМА) за целта на проекта. Търгът бе спечелен от кандидата фирма "ЕЛТА 90М" ООД. На 19.04.2013г. се сключи договор за доставка на ДМА между МЦ"РЕПРОБИОМЕД" ООД в ролята на бенефициент по проекта и "ЕЛТА 90М" ООД в качеството си на избран изпълнител за извършване на доставка и инсталиране на ДМА.

 

 

 

 


Обратно към новините